,جوشقان,گشکن,روستای شهید پرور جشوقان,روستای تاریخی جشوقان,جشوقان
,جوشقان,گشکن,روستای شهید پرور جشوقان,روستای تاریخی جشوقان,جشوقان